Doub Nasyonalite

Pou enfòmasyon sou règleman Ameriken konsènan doub nasyonalite, tanpri li pati sou sit entènèt la ki pale sou Doub Nasyonalite a sou https://travel.state.gov . Lalwa Ameriken an pa gen okenn dispozisyon ki mande sitwayen Ameriken ki fèt ak doub nasyonalite pou yo chwazi yon nasyonalite oswa yon lòt lè yo vin majè.
Daprè lalwa, sitwayen Ameriken, sitwayen ki gen doub nasyonalite yo tou, dwe itilize yon paspò Ameriken pou yo antre ak soti Etazini. Sitwayen Ameriken pa kalifye pou yon viza Ameriken. Yo fè sitwayen Ameriken/Bahamas ki gen doub nasyonalite yo konnen pou yo pote toulède paspò yo genyen ki valid yo (pou Etazini ak Bahamas) lè yo prale.kite Etazini. Sitwayen ki gen doub nasyonalite yo ap gen obligasyon pou yo bay paspò Ameriken yo nan imigrasyon Ameriken e yo ka mande yo pou yo montre paspò Bahamas yo lè y ap pase nan imigrasyon Bahamas la.

Lalwa Ameriken bay moun otorizasyon pou yo gen doub nasyonalite. Sit entènt Depatman Eta a bay plis enfòmasyon sou http://travel.state.gov .

Pou enfòmasyon detaye, ale sou: http://travel.state.gov/content/travel/english/legal-considerations/us-citizenship-laws-policies/citizenship-and-dual-nationality/dual-nationality.html

Daprè lalwa, si yon sitwayen Ameriken gen yon paspò etranje, li kapab itilize paspò Ameriken an pou antre ak soti Etazini.
Daprè lalwa, sitwayen Ameriken, sitwayen ki gen doub nasyonalite yo tou, dwe itilize yon paspò Ameriken pou yo antre ak soti Etazini. Sitwayen Ameriken pa kalifye pou yon viza Ameriken. Yo fè sitwayen Ameriken/Bahamas ki gen doub nasyonalite yo konnen pou yo pote toulède paspò yo genyen ki valid yo (pou Etazini ak Bahamas) lè yo prale.kite Etazini. Sitwayen ki gen doub nasyonalite yo ap gen obligasyon pou yo bay paspò Ameriken yo nan imigrasyon Ameriken e yo ka mande yo pou yo montre paspò Bahamas yo lè y ap pase nan imigrasyon Bahamas la.