Anlèvman Timoun Nan Lòt Peyi

Kontakte polis nan zòn nan pou w rapòte gen yon krim k ap fèt.

Biwo ki Responsab Kesyon Ki Gen Rapò ak Timoun nan disponib pou reponn kesyon konsènan evite ak rezoud pwoblèm anlèvman yon timoun nan lòt peyi pandan lè yo travay ki se (8:15 a.m. - 5:00 p.m. ET). Biwo sa a se Otorite Santral Etazini pou Konvansyon sou Anlèvman Haye la. Tanpri kontakte yo nenpòt lè nan nimewo ki pi ba a pou w rapòte yon Zak Anlèvman.

Pa telefòn
1-888-407-4747 (si w Etazini)
+ 1 202-501-4444 (si w nan lòt peyi ki pa Etazini)

Pa imel Kesyon konsènan prevansyon anlèvman timoun paran an fè: PreventAbduction1@state.gov
Pou kesyon jeneral sou anlèvman: AbductionQuestions@state.gov

Tanpri ale sou sit entènèt Anbasad la sou https://bs.usembassy.gov/services/#emergencyassistance . Nan seksyon U.S. Citizen Services la, chwazi “International Parental Child Abduction” pou w jwenn plis enfòmasyon.

Gen plis enfòmasyon ki disponib sou sit entènèt Depatman Eta a sou https://travel.state.gov/content/travel.html , chwazi ““International Parental Child Abduction”.

Si w ta renmen pale ak yon moun dirèkteman konsènan anlèvman timoun ki se yon sitwayen Ameriken nan Bahamas oswa nan zile Tik ak Kaykòs, rele Anbasad oswa Konsila ki pi pre a:

Naso:

Tanpri, rele: 1 242 322 1181 ext.1

Nan lè biwo yo pa ouvri: 1 242 322 1181 ext.43111

Biwo ki Responsab Kesyon Ki Gen Rapò ak Timoun nan disponib pou reponn kesyon konsènan evite ak rezoud pwoblèm anlèvman yon timoun nan lòt peyi pandan lè yo travay ki se (8:15 a.m. - 5:00 p.m. ET). Biwo sa a se Otorite Santral Etazini pou Konvansyon sou Anlèvman Haye la. Tanpri kontakte yo nenpòt lè nan nimewo ki pi ba a pou w rapòte yon Zak Anlèvman.

Pa telefòn
1-888-407-4747 (si w Etazini)
+ 1 202-501-4444 (si w nan lòt peyi ki pa Etazini)

Pa imel
Kesyon konsènan prevansyon anlèvman timoun paran an fè: PreventAbduction1@state.gov
Pou kesyon jeneral sou anlèvman: AbductionQuestions@state.gov

Tanpri ale sou sit entènèt Anbasad la sou https://bs.usembassy.gov/services/#emergencyassistance . Nan seksyon U.S. Citizen Services la, chwazi “International Parental Child Abduction” pou w jwenn plis enfòmasyon.

Gen plis enfòmasyon ki disponib sou sit entènèt Depatman Eta a sou https://travel.state.gov/content/travel.html chwazi “International Parental Child Abduction”.